Překlady a tlumočení, Klára Antošová
 
POMŮŽEME VÁMROZUMĚT SVĚTU
 

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ, ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA KURZY PRO VEŘEJNOST FIREMNÍ KURZY CENY
Word Cloud Provádíme výuku cizích jazyků ve firemních či individuálních kurzech na vysoké profesionální úrovni. Naučíme Vás číst, psát a komunikovat ve všech běžných jazycích. Jazykové kurzy pro Vás zajistíme ve městech Vrchlabí a Hostinné a jejich okolí.

Individuální výuka
Je určená studentům, kteří se chtějí cizímu jazyku učit intenzivněji, rychleji a kteří si přejí, aby se lektor věnoval během hodin pouze jim. Tito studenti preferují individuální výuku a jsou schopni zvládnout 100% nasazení a maximální soustředěnost. Výuka je ze strany lektora plně „ušita“ na míru žákovi a zcela splňuje jeho přání a požadavky.

Kurzy pro veřejnost
Probíhají od roku 1998 nepřetržitě, výuka probíhá v maxim. počtu 8 lidí ve skupině. Den v týdnu a čas se řeší individuálně tak, aby se vyšlo vstříc požadavkům účastníků v jednotlivých skupinách.

Firemní kurzy
Zajišťujeme kurzy všech běžných jazyků a všech úrovní pokročilosti s možným začátkem výuky kdykoli v průběhu roku. Výuka může probíhat buď přímo v prostorách Vaší firmy (Vrchlabí, Špindlerův Mlýn, Jilemnice, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Hostinné, a okolí), což usnadňuje docházku Vašich žáků, nebo v učebnách naší agentury (Vrchlabí, Hostinné). Na přání provedeme ve Vaší firmě analýzu znalostí Vašich studentů podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, a přpravíme vhodný plán výuky v souladu s Vašimi potřebami, případně Vašimi vlastními plány jazykového vzdělávání. Stanovíme reálně dosažitelné cíle a ve spolupráci s vedením Vaší firmy budeme vaše žáky motivovat ke studiu.

Společný evropský referenční rámec (SERR)
SERR je dokument Rady Evropy pro učení, vyučování a hodnocení jazyků, který v současné době používají téměř všechny významné jazykové školy v Evropě. Jazykové kompetence jsou podle něj rozděleny do pěti skupin (poslech, čtení, konverzace, souvislý projev a psaní) a posuzují se podle šestistupňové škály (A1, A2, B1, B2, C1 a C2, kde stupeň A1 znamená začátečnickou úroveň jazykového vzdělání a C2 nejvyšší).

Úrovně dle SERR

A1
Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajícím se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia. Umí vyplňovat krátké formuláře dotazující se na jejich osobu.

A2
Studenti úrovně A2 rozumí mluvenému slovu týkajícímu se někoho a jeho okolí či nakupování a práce. Mohou číst jednoduché texty a orientují se v např. v jídelních lístcích. Jsou schopni jednoduše konverzovat a sdělovat informace o své osobě a užít částečně minulého času. Jsou též schopni jednoduchého popisu. Umí psát jednoduché dopisy o své osobě.

B1
Studenti úrovně B1 rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí. Rozumí textům obsahujícím pocity, události při použití základních komunikačních slovíček. Dorozumí se v běžných životních situacích a mohou volně diskutovat o tématech, která jsou jim známá. Mohou vyprávět a líčit své touhy; mohou psát texty z oblasti svých zájmů či dopisy s použitím podmiňovacího způsobu.

B2
Rozumí většinou mluvenému slovu zabývajícímu se běžnými problémy (televize, film). Obdobné je to i při čtení textů. Mohou též číst prózu psanou aktuálním jazykem. Jsou schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími ve známé oblasti a dokážou vyjádřit svůj pohled a výhody či nevýhody daného problému. Dokážou napsat podrobný text ze své oblasti a podchytit v něm jasně jeho význam.

C1
Rozumí i nestrukturovanému projevu. Orientují se v pořadech rádia a televize. Rozumí a vciťují se do literárních textů, rozumí odborným textům. Flexibilně komunikují a vyjadřují své myšlenky jasně a bez obtíží. Jsou schopni jasně a podrobně hovořit o všech možných tématech. V psaném textu dokážou volit vhodný směr pro čtenáře.

C2
Po krátkém přizpůsobení rozumí bez obtíží rodilým mluvčím hovořícím o jakémkoliv tématu. Jsou schopni číst složité texty i literární díla a pojednání s abstraktním zabarvením. Při konverzaci vyjadřují jemné významové odstíny, používají idiomatické vazby. Pokud něco nedokáží vyjádřit, bez problémů to obchází jinou formulací, bez narušení hovoru. Umí popisovat odborné texty apod.

více: Ministerstvo školství

aktualizováno: 18.05.2024